Algemene Voorwaarden en Privacy

kwitantiemaken.nl is een online programma voor particulieren. Ons doel is om kwitanties maken zo aangenaam mogelijk te maken. Om onze diensten goed aan te kunnen bieden hebben we de onderstaande voorwaarden opgesteld, zo weet je waar je aan toe bent.

Totstandkoming van deze overeenkomst

U gaat de overeenkomst met Kwitantiemaken.nl aan door een bestelling te doen op kwitantiemaken.nl, hierna “Kwitantiemaken”, aangeboden op de domeinnaam: kwitantiemaken.nl of een sub domein daarvan, van de onderneming RVGZ ingeschreven bij de KvK  onder nummer 59618108 (hierna: “Aanbieder”) en gaat daarmee akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u altijd op: https://kwitantiemaken.nl/algemenevoorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Kwitantiemaken tussen Aanbieder en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kwitantiemaken partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Gebruiksrecht en regels

 1. Accounts geregistreerd met behulp van geautomatiseerde methodes, zoals robots, zijn verboden.
 2. U moet een natuurlijk persoon zijn en u dient uw persoonlijke gegevens te verstrekken die tot uzelf behoren.
 3. U bent ouder dan 18 jaar
 4. Logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. U bent altijd zelf aansprakelijk voor het geheimhouden en goed beveiligen van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Aanbieder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en inhoud die onder uw account wordt gepubliceerd en gedaan (Dit geldt ook voor eventuele gebruikers die u hebt aangemaakt onder uw account).
 6. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
 7. Het is verboden om Kwitantiemaken te gebruiken voor illegale doeleinden.
 8. U zult Kwitantiemaken niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Aanbieder of Kwitantiemaken.
 9. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Kwitantiemaken.
 10. U zult Kwitantiemaken niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 11. U zult geen delen van Kwitantiemaken of Kwitantiemaken in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.

Tarieven en betalingen

 1. Het tarief van de door Aanbieder te leveren dienst wordt tijdens de aanmeldingsprocedure of bij omzetting van een gratis naar een betaald account op de website kenbaar gemaakt.
 2. De betaling geschiedt van tevoren en per jaar.
 3. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens het betaalde abonnement in.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief het geldende hoge BTW tarief (21%).
 5. U gaat akkoord met digitale facturatie door Kwitantiemaken.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Duur en Opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld bij het bestellen met inachtneming van een opzegtermijn van dezelfde duur als het aangegane abonnement.
 2. Een betaald Kwitantiemaken jaar abonnement is per jaar opzegbaar.
 3. Na opzegging van uw abonnement kan en zal Aanbieder reeds uitgebrachte facturen van het bijbehorende abonnement op een later tijdstip nog incasseren.
 4. Bij het eerder beëindigen van een abonnement wordt geen geld teruggestort.
 5. Wordt uw account langere tijd niet meer gebruikt, dan kan Kwitantiemaken, na duidelijke kennisgeving vooraf, overgaan tot verwijdering van het account en de bijhorende data van het account.
 6. Indien u een verwijder verzoek indient zullen we het account en alle bijhorende data definitief verwijderen, dit is niet meer terug te halen.
 7. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw administratie, ook na het opzeggen van uw Kwitantiemaken account.
 8. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan resulteren in directe afsluiting van uw Kwitantiemaken account.

Wijzigingen van de dienst en prijzen

 1. Aanbieder is geoorloofd om op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Kwitantiemaken of Kwitantiemaken tijdelijk stop te zetten bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 2. Aanbieder behoudt het recht om Kwitantiemaken permanent stop te zetten. Aanbieder zal dit kenbaar maken op de website.
 3. Aanbieder is geoorloofd om prijswijzigingen voor het gebruik van Kwitantiemaken door te voeren.
 4. Aanbieder is geoorloofd om wijzigingen in aangeboden pakketten en bijhorende functionaliteiten toe te passen.
 5. Aanbieder streeft er naar, maar garandeert niet, dat: Kwitantiemaken voldoet aan uw specifieke wensen, Kwitantiemaken een correcte werking heeft, fouten in Kwitantiemaken worden verbeterd.

Copyright en eigendommen

 1. Aanbieder zal nooit het eigendom worden van uw content binnen uw account.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen te (her)gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het Tarief dat in het kader van deze Overeenkomst aan u in rekening is gebracht.
 2. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte / directe schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, belastingschulden en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. U vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden voor alle schade die deze derden mochten lijden door gebruikmaking van de diensten door Afnemer.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze om Kwitantiemaken te gebruiken. Kwitantiemaken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in het product.

Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen:

 1. Is Aanbieder niet verplicht de dienst te blijven aanbieden of andere verplichtingen conform deze overeenkomst na te komen.
 2. Zal de overeenkomst kunnen worden opgeschort zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding aan Aanbieder.

Privacy

 1. Verwerken van jouw persoonsgegevens (AVG)

Bij het gebruik van de diensten die Kwitantiemaken.nl aanbiedt worden persoonsgegevens verwerkt. Daarop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 1. Verwerken van persoonsgegevens van uw klanten

U als gebruiker van Kwitantiemaken.nl bent juridisch gezien zelf “Verwerkingsverantwoordelijke”* voor de persoonsgegevens van derden (hierna “Betrokkene”) die u in uw Kwitantiemaken.nl account invoert en opslaat. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van uw klanten en leveranciers. Kwitantiemaken.nl wordt in deze gezien als “Verwerker” (zoals bedoeld in de AVG) van de persoongsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Het is in uw Kwitantiemaken account mogelijk om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten.

Overige voorwaarden

 1. Aanbieder streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de diensten. In het geval van overmacht kan Aanbieder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Aanbieder gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Kwitantiemaken.
 3. Kwitantiemaken mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. U wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op Kwitantiemaken.nl de voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken. Indien u ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van Kwitantiemaken, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.
 4. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: support@kwitantiemaken.nl.

Versie: 1 december 2018